Vodohospodářské stavby

Úpravy vodních toků, výstavba a obnova vodních nádrží a rybníků, hrazení bystřin, odstraňování povodňových škod, revitalizace vodních toků a nádrží, stavby na ochranu před povodněmi, protierozní opatření, stabilizace svahů, erozních rýh a sesuvů, skrývky, rekultivace a terenní úpravy, odvodňování pozemků.

Ruprechtický potok

Liberecký potok

Výstavba a oprava opevnění vodního toku

Dokončená stavba koryta a břehů potoku ve Zbečníku

Vižňovský Potok

Rekultivace potoka na skládce Starostín

Oprava HB - Bartošovický Potok